Reglement

Reglement betreffende gebruik van het zwembad

Art.1.

Dit reglement is geldig voor het private zwembad "ZenBad", gelegen in de Arendsstraat 62c te Harelbeke. Het wordt beheerd door de bvba "Ter Gavers".

Art.2.

Het zwembad is toegankelijk voor scholen op de dagen en uren zoals contractueel vastgelegd.

Art.3.

De zwemmers dienen gebruik te maken van de hun toegewezen kleedcabines. Mannen en vrouwen zijn gescheiden. Iedereen zorgt ervoor dat de goede orde en de goede zeden niet in het gedrang komen.

Art. 4.

De zwemmers worden verplicht gebruik te maken van douches vooraleer het zwembad te betreden.

Art. 5.

De kaden rond het zwembad zijn uitsluitend toegankelijk voor personen zonder schoeisel en voor het personeel.

Art. 6.

De toegang tot het zwembad zal geweigerd worden:

• aan personen met niet geheelde wonden

• aan personen lijdend aan besmettelijke huidziekten of besmettelijke kwalen

• aan personen die kennelijk onder invloed van drank of drugs zijn

• aan personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen

• aan dieren

Art. 7.

Schoolbegeleider(s) dienen voor de goede orde en voor toezicht aanwezig te zijn in het zwembad. Scholieren of leerlingen die niet zwemmen nemen blootsvoets plaats bij de toezichthoudende begeleider.

Art. 8.

In schoolverband gebeurt het betreden en het verlaten van het zwembad en het zwemmen in kalmte en onder toezicht van de begeleidende leerkracht(en). Beschadigingen aangebracht door leerlingen en scholieren zullen op de school verhaald worden.

Art. 9.

Het is verboden te rennen op de zwembadkaden. Het is verboden andere gebruikers in het zwembad te duwen, in het zwembad pesterijen uit te halen, achterwaarts te duiken of te duiken in het ondiepe zwembadgedeelte.

Art. 10.

De instructies van het aangestelde zwembadpersoneel moeten door de gebruikers opgevolgd worden.

• Het is verboden een niet-spannende zwemshort, bermuda of zwemstring te dragen.

• Alle gebruikers mogen het beschikbare zwemmateriaal gratis gebruiken om kinderen te initiëren in de zwemsport. Beschadigingen dienen vergoed te worden.

• Wie onvoldoende kan zwemmen blijft in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Wanneer het zwembadpersoneel vaststelt dat een gebruiker onvoldoende kan zwemmen, kan het deze verplichten om van het ondiepe gedeelte gebruik te maken.

Art. 11.

Het aangesteld zwembadpersoneel dient op te treden wanneer het merkt dat gebruikers in nood verkeren of wanneer het er door andere toezichthoudende leerkrachten op attent wordt gemaakt. In schoolverband dienen de begeleidende leerkrachten mede het nodige toezicht uit te oefenen. In noodgevallen roepen ze meteen de hulp van de redder in. Aanwezigheid van een redder ontslaat de bezoekers echter niet van eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden.

Art. 12.

Kauwgom, eetwaren en/of drank mogen niet gebruikt worden in het zwembad. Er geldt een rookverbod in het hele gebouw.

Art. 13.

De uitbaters van ZenBad kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Art. 14.

De uitbaters van het zwembad hebben het recht om steeds toezicht uit te oefenen in alle lokalen en aanhorigheden van het zwembad. Zij hebben het recht personen uit het gebouw te verwijderen of te laten verwijderen en hiervoor een beroep te doen op de politie. Alle personen, zwemmers of toeschouwers, die handelen in strijd met onderhavig reglement of die de aanwijzingen van het personeel negeren kan een toegangsverbod opgelegd worden.

Art. 15.

Na de zwembeurt verlaat de gebruiker het zwembad via de doorloopdouche. Er is mogelijkheid tot gebruik van de douches. Het is verboden de douches te lang of op onverantwoorde wijze te gebruiken.

Art. 16.

Bij het binnenkomen van het zwembad ontdoet de gebruiker zich van het schoeisel in de wisselzone.

Art. 17.

De gebruikers dienen het sanitair netjes te houden. Gelieve er steeds voor te zorgen haarspelden te verwijderen die roest en schade aan het filtersysteem zouden kunnen veroorzaken. Laat geen afval achter.

Art. 18.

Het gebruik van aanhorigheden zoals sauna, hamman of jacuzzi moeten vooraf besproken worden. Zij worden voor een meerprijs beschikbaar gesteld. Wanneer deze niet worden gehuurd, worden de gebruikers van het zwembad verzocht deze ruimtes niet te betreden.

Art. 19.

Het is verboden vreemde producten van welke aard ook aan het zwembadwater toe te voegen (zeep, shampoo, reinigingsmiddelen, enz.).

Art. 20.

De maximumcapaciteit van het zwembad wordt vastgesteld op 40 zwemmers plus één redder. In geval van een hogere bezettingsgraad zullen de huurders van het complex dit voorafgaand melden zodat kan voorzien worden in extra personeel (redder) tegen meerprijs.

Art. 21.

De gebruikers van de zwemaccommodatie houden zich aan hun toegewezen tijd. De tijdslimiet kan niet overschreden worden indien dit ten koste zou gaan van andere gebruikers.

Art. 22.

Iedere bezoeker wordt geacht kennis genomen te hebben van het reglement. Het personeel van ZenBad waakt over de strikte uitvoering van het reglement. Klachten worden uitsluitend overgemaakt aan de uitbaters van het zwembad, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.